New Year's Light

TV version recorder by NTK Kolomyya 21.12 2010.